zapomenuté heslo | REGISTROVAT

uživatelské jméno
hesloPoužíváte nepodporovaný internetový prohlížeč. Použijte Firefox, Chrome, Operu nebo IE v aktuální verzi.

Rodinný dům, včetně pozemku a příslušenství, k.ú. Makov u Litomyšle, obec Makov, okres Svitavy

Tato dražba již proběhla.

Položka byla vydražena za částku:

1 719 748,-Kč
nejnižší podání:1 349 747,-Kč
nejnižší podání v %:67%
odhad ceny:2 024 620,-Kč
výše dražební jistoty:130 000,-Kč
minimální příhoz:10 000,-Kč
začátek dražby:10.11.2020 10:00:00
konec dražby10.11.2020 11:22:26
podíl:100%
číslo jednací:156 EX 2203/15-90
typ jednání:elektronická dražba
systémové číslo jednání:26051
 
Jedná se o samostatný rodinný dům o dvou nadzemních podlažích, částečně podsklepený, s půdou. Konstrukce domu je zděná, základy domu jsou smíšené neizolované. Tloušťka zdiva je 45 cm. Stropy domu jsou hurdiskové. Vnější omítky jsou břízolitové, vnitřní omítky domu jsou vápenocementové. Střecha je sedlová, krytinu tvoří pálená taška. Klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Dům byl postaven kolem roku 1936. V roce 1992 bylo přistaveno 2NP. Dům je rozdělen na 2 bytové jednotky, 2+1 v 1NP a 5+1 ve 2NP. Popis místností rodinného domu dle podlaží:
Suterén
Sklep

1NP Chodba Kuchyně Jídelna Komora Koupelna WC Ložnice Obývací pokoj Kotelna Sklad paliva
Vodárna Schodiště

2NP Hala Kuchyně s jídelnou Chodba Ložnice Pracovna Komora WC Koupelna Sklad Pokoj 1 Pokoj 2 Obývací pokoj

Okna v domě jsou dřevěná špaletová. Všechna jsou vybavena žaluziemi. Okna obytných místností jsou orientována na jihozápadní stranu. Koupelny jsou vybaveny vanou, ve 2NP i sprchovým koutem, WC jsou vybaveny klasickými splachovacími toaletami. Interiérové dveře v domě jsou dřevěné prosklené, zárubně dveří jsou ocelové. Vstupní dveře domu jsou dřevěné bez bezpečnostních prvků.

Vybavení domu: běžné osvětlovací lustry, kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Dům je připojen k elektrické síti - 380 a 220 V, je připojen k obecnímu vodovodu, splašky jsou svedeny do septiku, plynovod není zaveden. Vytápění v rodinném domě zajišťují kamna na tuhá paliva, topná tělesa tvoří závěsné radiátory. Ohřev vody zajišťují v domě bojlery. V obytných místnostech tvoří podlahu koberce na cementovém potěru, v koupelně tvoří podlahu keramická dlažba, v kuchyni tvoří podlahu PVC a v ostatních místnostech tvoří podlahu keramická dlažba. Zdivo rodinného domu je na některých místech poškozené a nachází se ve stavu před částečnou rekonstrukcí. Střešní krytina rodinného domu se nachází ve stavu před rekonstrukcí či výměnou. Rozvody v domě jsou poškozené a nachází se ve stavu před nutnou rekonstrukcí či výměnou. Okna se nachází ve stavu před rekonstrukcí či výměnou. Vybavení domu se nachází ve stavu před rekonstrukcí či výměnou. Jedná se o standardně řešený rodinný dům se zanedbanou údržbou. Na pozemku se nachází trvalé porosty v podobě ovocných stromů, okrasných dřevin a okrasné skalky.
Číslo jednací: 156 EX 2203/15-90
Začátek dražby: 10.11.2020 10:00:00
Konec dražby: 10.11.2020 11:22:26
Město: Makov
Okres: Svitavy
Kraj: Pardubický kraj
Katastrální území: Makov u Litomyšle
Podíl: 100%
nejnižší podání: 1 349 747,- Kč
Minimální příhoz: 10 000,- Kč
Odhad ceny: 2 024 620,- Kč
Dražební jistota: 130 000,- Kč
Prohlídka: prohlídka se nekoná

Dokumenty

NázevVelikostSoubor
Dražební vyhláška0,1MBDražební vyhláška, č. j. 156 EX 2203_15-90 - 1. dražební jednání 10.11.2020.pdf
Znalecký posudek2,1MBZnalecký posudek č. 3278-799_2016 ze dne 8.9.2016.pdf
Usnesení o ceně0,2MBUsnesení o ceně - změna č. j. 156 EX 2203_15-89.pdf
Informace o zpracování osobních údajů - osoby zapojené do dražby0,2MBInformace o zpracování osobních údajů - osoby zapojené do dražby.pdf
Záznam o provedení dražby zverejnenaodkazZDE, PDF


Do této dražby se není možné přihlásit.


sídlo úřadu se nachází v budově ENERGIE, a.s. (mezi zastávkami „Motol" a „Krematorium Motol") tramvaje číslo 9, 10 a 16 a nedaleko zastávky „Motol" autobusu číslo 174, 179, 180 a 347. Vstup do budovy je z ulice Za Opravnou.


Exekutorský úřad Praha-západ

IČ: 72075074
DIČ: CZ7303010660

Adresa:
Plzeňská 276
15500  Praha 5

datová schránka: enmt4t3
web: www.eupz.cz
e-mail: zverina@eupz.cz
telefon: 257210151

Pokud zde chcete komunikovat s dražebníkem, musíte být zaregistrování a přihlášeni do svého profilu.

Oznámení dražebníka

Informace o zpracování osobních údajů  č. 4222

Soudní exekutor upozorňuje subjekty údajů, že informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v záložce Dokumenty u příslušné dražby a na webových stránkách www.eupz.cz pod záložkou „GDPR“.


Informace po dražbě  č. 4243

Soudní exekutor vyzývá vydražitele, aby do jedné hodiny od učinění nejvyššího podání soudnímu exekutorovi sdělil, zda bude nejvyšší podání doplácet pomocí úvěru.Informace po dražbě  č. 4246

Soudní exekutor vyhlašuje usnesení:

I.

Soudní exekutor uděluje vydražiteli: ANONYM, příklep na vydražených nemovitých věcech, a to:

- pozemek parc. St. č. 98 o výměře 720 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba Makov, č.p. 36, způsob využití. rod. dům,
- pozemek parc. č. 168 o výměře 108 m2, druh pozemku: zahrada,
- pozemek parc. č. 170 o výměře 1094 m2, druh pozemku: zahrada,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj – Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Makov, katastrální území 690007 Makov u Litomyšle, na listu vlastnictví č. 39, včetně příslušenství tvořeného bojlerem, kamny na tuhá paliva, 2 x kuchyňskou linkou, stodolou a dřevěným přístřeškem, za nejvyšší podání 1.719.748,- Kč.

II.

Lhůta k zaplacení doplatku nejvyššího podání ve výši 1.589.748,- Kč se stanoví do jednoho měsíce ode dne právní moci tohoto usnesení, když na nejvyšší podání ve výši 1.719.748,- Kč byla započtena vydražitelem složená jistota ve výši 130.000,- Kč.

III.

Povinným se ukládá, aby vydražené nemovité věci vyklidili do 15ti dnů od právní moci tohoto usnesení nebo doplacení nejvyššího podání, nastalo-li později.

IV.

Každý, kdo je oprávněn vystupovat jako dražitel, může u soudního exekutora do 15ti dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení písemně navrhnout, že vydražené nemovité věci chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než nejvyšší podání, tedy nejméně za částku 2.149.685,- Kč (předražek). Podpis navrhovatele předražku na návrhu musí být úředně ověřen. Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15ti dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení předražek zaplatit. Předražek lze zaplatit v hotovosti v kanceláři soudního exekutora v sídle Exekutorského úřadu na adrese Praha 5, Plzeňská 298/276 nebo bezhotovostní platbou na účet soudního exekutora vedený u Českolovenské obchodní banky, a.s. č.ú. 256752337/0300, variabilní symbol 220315; k předražku zaplacenému tímto způsobem lze přihlédnout jen tehdy, bude-li před uplynutím stanovené lhůty zjištěno, že došel na účet soudního exekutora. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15ti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v Hradci Králové prostřednictvím soudního exekutora.
Proti usnesení, kterým byl příklep udělen, mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný, vydražitel a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech. Do 15 dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm. a) o.s.ř., kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnily dražebního jednání (§ 336k odst. 3 písm. a) o.s.ř.).
Tato listina může být vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb (§ 48 odst. 4 o.s.ř.). K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a kancelářského řádu nebo se předá účastníku v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat (§ 17b odst. 3 kancelářského řádu).
Soudní exekutor upozorňuje subjekty údajů, že informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách www.eupz.cz pod záložkou „GDPR“.Jak se zúčastnit elektronické dražby

Účast v elektronické dražbě lze rozdělit do těchto tří základních kroků:

1.  Provést registraci a přihlásit se do svého uživatelského účtu

2.  Připojit se do elektronické dražby

3.  Splnit podmínky účasti pro danou elektronickou dražbu

 

1. Provést registraci a přihlásit se do svého uživatelského účtu

Registrace uživatele Vám zpřístupní další funkce portálu, zejména možnost se přihlásit do elektronických jednání (dražba, aukce atd ...). Registraci provedete tak, že v pravém horní části webové stránky kliknete na odkaz "REGISTROVAT". Formulář k registraci vyplňte zcela a pravdivě. Zkontrolujte zejména správnost uvedení Vašeho e-mailu, jinak nebudete moci Váš uživatelský účet aktivovat. Před dokončením registrace se seznamte s Provozními podmínkami portálu (PPP) a podmínkami udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (SSZOU), se kterými je nutné vyznačit souhlas před odesláním žádosti o registraci.

Po vyplnění registračního formuláře Vám je do Vašeho e-mailu zaslán aktivační odkaz. Svůj účet aktivujete ve Vašem e-mailu kliknutím na tento aktivační odkaz. Nyní se již můžete přihlásit pomocí Vámi zvoleného uživatelského jména a hesla na portále e-drazby.cz a využívat služeb portálu naplno.

 

2. Jak se připojit do dražby

U elektronické dražby máte možnost se do ní připojit, kliknutím na tlačítko "Připojit se do dražby". Po stisknutí tlačítka, vyplníte v jaké roli, se chcete elektronické dražby zúčastnit a pokud zvolíte možnost jako dražitel, potom i do jakého typu vlastnictví chcete dražit. Před odesláním souhlasu si prosím přečtěte veškeré dražební dokumenty na záložce „Dokumenty“ a v případě, že s nimi bez výhrad souhlasíte, pod textem „Zaškrtnutím tohoto políčka prohlašuji, že jsem seznámil/a s podmínkami této dražby dle dražebních dokumentů zveřejněných níže na záložce "Dokumenty" a souhlasím s nimi.“ zaškrtněte políčkoSouhlasím a chci se připojit k dražbě“, tím se Vám zpřístupní tlačítko odeslat.

Bez odeslání souhlasu se nemůžete do dražby připojit. Před poskytnutím souhlasu se detailně seznamte s obsahem všech dokumentů na záložce "Dokumenty" v detailu dané dražby. Upozornění: Tyto dokumenty obsahují podstatné informace o dané dražbě!

Pokud u dražby zvolíte "Dražitel" nebo "Dražitel s předkupním právem", vyberte prosím, zda budete dražit "osobně", do "společného jmění manželů (SJM)" nebo do "podílového spoluvlastnictví".  Jakmile zvolíte roli a kliknete na "ODESLAT", objeví se elektronická dražba, na kterou jste se přihlásili v záložce "Jste přihlášeni", kde tato dražba zůstane dokud dražba nezapočne (nebo může zmizet, pokud bude výjimečně zrušena). U každé dražby naleznete seznam podmínek k účasti na elektronické dražbě dražební vyhlášce nebo na záložce "Podmínky připuštění". Do dražby budete připuštěni až po splnění podmínek pro účast v dražbě. Za manžele nebo podílové spoluvlastníky může dražit vždy jen jedna osoba, která účet založila (registrovaný uživatel).

 

3. Jak splnit podmínky dražby

   A.  Složit dražební jistotu - platí pouze pro dražící účastníky

        Podmínky a postup jsou vždy popsané v dražební vyhlášce v záložce "Dokumenty"

   B.  Provést autentizaci (ověření Vaší totožnosti) - pouze u dražby

        Autentizaci provedete tak, že vyplníte příslušný autentizační formulář, který najdete na záložce "Formuláře", ověříte svůj podpis na poště nebo u notáře a necháte na stejném místě, kde jste ověřili svůj podpis provést i elektronickou konverzi. Postup naleznete na konci každého formuláře.

        Na platnost a použití Vámi nahrané autentizace se informujte u vyhlašovatele dražby uvedeného na záložce "Kontakt" na detailu jednání. Obvykle platí jeden rok.

Detailní popis postupu provedení autentizace je proveden níže.

        Na další možnosti autentizace se můžete informovat u vyhlašovatele dražby (běžně jsou další možnosti klasickou poštou, osobně, datovou schránkou či kvalifikovaným certifikátem elektronickou poštou).

   C.  Prokázání práv v dražbě, které žádáte přiznat (platí pro účastníky, kteří taková práva požadují)

        Pokyny pokud k uplatnění práv naleznete v dražební vyhlášce na záložce "Dokumenty".

   D. V případě dražby podle zákona 26/2000 Sb. přiložit i čestné prohlášení účastníka dražby dobrovolné/nedobrovolné.

 

Provedení autentizace vložením přes váš uživatelský účet na e-dražby.cz

1, Na záložce "Formuláře a vzory" najděte a stáhněte správnou variantu formuláře:   pro fyzickou osobu │ právnickou osobu │ společné jmění manželů (SJM) │ podílové spoluvlastnictví.

    V případě podílového spoluvlastnictví najděte a stáhněte autentizační formulář podle toho, z jakého typu účtu na e-dražby.cz dražíte, (zda byl zaregistrován na právnickou či fyzickou osobu)

2, Zvolený formulář na počítači vyplňte a 1x vytiskněte (případně můžete formulář vyplnit i ručně)

3, Na vyplněném formuláři na Czech POINTu České pošty nebo na obecním úřadě nebo u notáře  ověřte svůj podpis nebo podpisy (pro ověření podpisu budete potřebovat svůj občanský průkaz nebo cestovní pas).

V případě SJM ověřují podpisy oba manželé a v případě podílového spoluvlastnictví ověřují podpisy všichni nebo se přikládá plná moc: Pokud jedná za dražitele nebo za více dražitelů zmocněná osoba, je nutné převést do elektronické podoby formou autorizované konverze a přiložit k formuláři také originál plné moci nebo její ověřenou kopii s ověřeným podpisem dražitele (nebo dražitelů) coby zmocnitele (nebo zmocnitelů). Formulář "Autentizace (prokázání totožnosti) dražitele" v takovém případě může podepsat a ověřit podpis i zmocněná osoba. Může jej však vyplnit a podepsat i zmocnitel a může ve formuláři zplnomocnit k zastupování třetí osobu.

4, Vyplněný formulář s ověřeným podpisem nebo podpisy na Czech POINTu České pošty, obecním úřadě nebo u notáře podepsaný formulář s ověřeným podpisem nechte převést do elektronické podoby autorizovanou  konverzí. Co je autorizovaná konverze? Zjistěte například na http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/362. Autorizovanou konverzí se má na mysli jednoduše řečeno převod fyzické listiny na elektronickou podobu – do souboru (většinou formát PDF). Musí to však udělat oprávněná (autorizovaná) osoba, pouhé naskenování dokumentu nepostačí!

V případě, že je dražitelem společnost, nechte převést do elektronické podoby společně s autorizovanou konverzí autentizačního formuláře opatřeného podpisem statutárního orgánu společnosti také originál výpisu z obchodního rejstříku.

5, Soubor, který jste obdrželi Autorizovanou konverzí, nahrajte po přihlášení do systému e-dražby.cz v sekci "Váš profil" v záložce "Soubory autentizace". Jako typ dokumentu vyberte správný typ autentizace (pro fyzickou osobu │ právnickou osobu │ společné jmění manželů (SJM) │ podílové spoluvlastnictví).

U každé dražby si dražebník musí individuálně provedenou autentizaci zkontrolovat a ručí si sám za tuto kontrolu. Proto je třeba u každé jednotlivé dražby vyčkat, až dražebník autentizační soubor zkontroluje, což se Vám vyznačí zeleným semaforkem u dané dražby, že byla schválena Vaše autentizace. O změně stavu připuštěnosti do dané dražby, bude dražiteli naším systémem zaslán automatický e-mail na jím uvedenou e-mailovou adresu.

Na postupy pro jiné způsoby provedení autentizace se prosím informujte u vyhlašovatele dražby uvedeného na záložce "Kontakt" na detailu jednání.

Pokud máte splněny podmínky účasti v dražbě, vyčkejte na okamžik započetí dražby. Činit podání, můžete pouze, pokud jste přihlášeni do svého uživatelského profilu na portále e-dražby.cz.

Průběh dražby

Než se budete moci zúčastnit elektronické dražby, musíte být zaregistrováni, mít aktivovaný účet, musíte být přihlášeni do svého uživatelského účtu, musíte být do dané dražby přihlášeni a také musíte mít splněny podmínky účasti v dané dražbě!

Každá dražba má svůj začátek, konec a může mít svoje podmínky připuštění a svůj vlastní odlišný průběh a pravidla a vznikají Vám zejména vítězstvím v takovém jednání různé druhy práv a závazků. Proto je nutné se seznámit se všemi dokumenty v sekci „Dokumenty“ na detailu dané dražby. Pokud jsou informace na této záložce v rozporu s ustanoveními v jakémkoliv dokumentu na záložce „Dokumenty“ nebo v textu na detailu dražby, mají tyto dokumenty nebo text na detailu dražby vždy přednost a v rozsahu rozporu je text na této záložce, kterou právě čtete v takovém případě neplatný.

 

Doplňující a užitečné informace:

Na portále e-dražby.cz se provádí vícero druhů nebo chcete-li typů elektronických jednání, zejména tyto druhy:

1.      Dražby v rámci exekuce nebo dražby soudním prodejem se provádí podle ustanovení občanského soudního řádu zákona č. 99/1963 Sb.

2.      Veřejné dražby dobrovolné či nedobrovolné jsou uskutečňovány podle ustanovení zákona o veřejných dražbách zákona č. 26/2000 Sb. dle Vyhlášky o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě č. 18/2014 Sb.

         Článek o rozdílu dražeb podle OSŘ a podle zákona 26/2000 Sb. – ZDE.

3.      Aukce jsou prováděny podle NOZ, zejména podle § 1770 zákona č. 89/2012 Sb. a jednání má závazný charakter ve smyslu vítěze aukce nebo vítěze v pořadí dle podmínek uvedených v aukční vyhlášce

4.      Výběrová řízení jsou též prováděna na základě § 1770 zákona č. 89/2012 Sb. a nemají povahu závazného jednání do doby potvrzení úmyslu obou stran uzavřít kupní smlouvu ke sjednané výši ceny 

5.      Běžné prodeje či pronájmy ve smyslu běžné nabídky k prodeji či k pronájmu, případně jiná jednání, která též nemají povahu závazného jednání do doby potvrzení úmyslu obou stran uzavřít kupní smlouvu ke sjednané výši ceny. 

Všechny podstatné informace o daném typu jednání vždy naleznete v přiložených dokumentech na záložce "Dokumenty" na detailu daného jednání.

Na portále e-dražby.cz činíte v dražbě/aukci svá podání (nabízenou částku) formou příhozů!  Příhoz je částka, o kterou chcete aktuální podání navýšit!

Tedy vždy přihazujete určitou sumu peněz nad poslední podání, většinou jiného účastníka. Příhoz učiníte tak, že napíšete částku, kterou chcete přihodit do políčka "Váš příhoz" a kliknete na tlačítko "Přihodit". Pokud bude například poslední nejvyšší podání  (aktuální nejvyšší nabídnutá částka)  činit 100.000,- Kč a Vy budete chtít nabídnout částku 110.000,- Kč,  učiňte příhoz ve výši 10.000,- Kč.

Svůj příhoz před kliknutím řádně zkontrolujte, jeho výši již nejde ani opravit, ani vzít zpět! U dražeb podle zákona 26/2000 Sb. kde vyhláška 18/2014 Sb. upravuje jiný postup – účastník dražby je před odesláním svého podání dotázán elektronickým dražebním systémem, zda chce skutečně učinit podání v takové výši. Pod vaším příhozem se dopočítává částka, kterou nabízíte celkem, abyste si byli svým příhozem opravdu jistí. Upozornění: U dražeb podle zákona 26/2000 Sb. systém musí umožnit dražícímu účastníkovi přihodit i když vítězí = může přehodit sám sebe! Stisknutím tlačítka "Enter" se příhoz neprovede, tím chceme předejít omylu při příhozech, je nutné příhoz vždy potvrdit kliknutím na tlačítko "Přihodit".

Po zahájení dražby/aukce se Vám zobrazí možnost doplnit částku do pole "Váš příhoz" a pak můžete Přihodit kliknutím na tlačítko "Přihodit"; nebo můžete kliknutím na tlačítko "Doplnit xxxx Kč" s vyznačenou sumou místo xxxx a dát tak pokyn systému do políčka "Váš příhoz" vyplnit minimální výši příhozu a pak můžete Přihodit kliknutím na tlačítko "Přihodit"; nebo můžete jako první po otevření dražby/aukce kliknout na "Učinit nejnižší podání v hodnotě XXXX Kč a systém neprodleně bez dalšího provede Vaši nabídku ve výši minimálního podání XXXX Kč. Systém se může (pokud je tak vyhlašovatelem dražby/aukce nastavený) před učiněním příhozu/nabídky zeptat, zda si přejete skutečně takové podání/nabídku učinit, potom je třeba ještě systému toto podání/nabídku potvrdit. Pokud systém před doručením Vašeho podání/nabídky prostřednictvím webu obdržel a přijal stejné nebo vyšší podání/nabídku od jiného dražícího nebo licitujícího uživatele, potom Vás o tom informuje a Vaše podání/nabídka se v seznamu přijatých podání/nabídek nezobrazí.


Náš portál Vás sám automaticky gratulací upozorní, že máte nejvyšší podání, to znamená, že v dražbě či aukci vítězíte. Pokud Váš příhoz někdo jiný přehodí, potom Vás portál opět sám automaticky informuje o tom, že pokud chcete položku získat, musíte učinit další příhoz.

Nebojte se, že Vás v poslední vteřině někdo příhozem přehodí a v dražbě či aukci zvítězí. Pokud na konci dražby či aukce  (třeba v posledních vteřinách) někdo učiní příhoz, čas ukončení dražby či aukce se vždy prodlužuje na 5 minut a Vy můžete dál pohodlně přihazovat. To se opakuje, dokud od posledního příhozu neuplyne pět minut a dražba končí. Vítězí účastník s nejvyšším podáním.

Důrazně nedoporučujeme s příhozem čekat až na poslední vteřiny ukončení dražby či aukce, protože nemusí být Váš požadavek včas doručen na náš server (například z důvodu Vaší špatné konektivity), čímž se příhoz neučiní a dražba či aukce se ukončí a Vy nezvítězíte, přestože jste na tlačítko "Přihodit" kliknuli ještě v posledních vteřinách před ukončením dražby či aukce. Toto je pevně zakotveno v provozních podmínkách portálu a na pozdější reklamaci tohoto typu nelze brát zřetel. Z důvodu automatického prodloužení o dalších 5 minut po posledním příhozu nemá úmyslný příhoz na poslední chvíli zřejmě ani žádnou taktickou či jinou výhodu.


Dražby či aukce, ve kterých jste zvítězili, se Vám zobrazí v záložce „
Vydražené“. Na ostatní dražby či aukce, kterých jste se zúčastnili, se můžete kdykoliv podívat v záložce „Archiv“.

 
Pokud máte námitku proti průběhu dražby, můžete ji v případě, že jsou námitky umožněny, ve stanovené lhůtě podat a dražebník je povinen na ni reagovat. Námitky prosím podávejte pouze v opodstatněných případech. Pokud jste nemohli dražit nebo přihazovat například z technických důvodů špatného nebo žádného připojení k internetu a podobně na Vaší straně, není to zřejmě oprávněná námitka.

UPOZORNĚNÍ: pokud je u dražby uvedeno, že je "kamenná", znamená to, že se bude konat fyzicky v místě určeném dražebníkem (např. exekutorem nebo jiným pořadatelem dražby) a na portálu e-dražby.cz se tato dražba neotevře a nebudete moci ani činit příhozy. Na dražbu se musíte na místo určení v určený čas osobně dostavit.

Náš systém umožňuje s dražebníkem či vyhlašovatelem aukce komunikovat prostřednictvím interních zpráv. U každé dražby či aukce je v dolní části detailu dražby záložka Zprávy, kde vyplníte předmět a text samotné zprávy a odešlete přímo dražebníkovi či vyhlašovateli aukce. Pokud vám odpoví nebo sám novou zprávu napíše, je v horní liště vašeho uživatelského účtu za záložkou zprávy vidět číslicí počet nepřečtených zpráv. Kliknutím na tuto záložku se zobrazí doručené zprávy.

Dražebník či vyhlašovatel aukce může také prostřednictvím systému zveřejňovat oznámení. Pokud nějaké zveřejnil, zobrazí se "počet oznámení" s vykřičníkem pod informační tabulí o splnění podmínek dražby a kliknutím na tuto informaci vás systém přesměruje na záložku Oznámení, kde si tato oznámení pečlivě přečtěte. Mohou obsahovat důležitá sdělení.

Přejeme Vám úspěšné dražby a aukce.

Formuláře a vzory - pouze pro dražby! Pro aukce nevyplňujte!

Soubory pro autentizaci - ověření totožnosti

Zde si můžete stáhnout potřebné formuláře


AUTENTIZACE PRO FYZICKOU OSOBU

» formulář "Autentizace (prokázání totožnosti) dražitele" - fyzická osoba (včetně možnosti s IČO):

Autentizace - fyzická osoba.docx
Autentizace - fyzická osoba.docAUTENTIZACE PRO PRÁVNICKOU OSOBU

» formulář "Autentizace (prokázání totožnosti) dražitele" - právnická osoba:

Autentizace - právnická osoba.docx
Autentizace - právnická osoba.docAUTENTIZACE PRO SPOLEČNÉ JMĚNÍ MAŽELŮ (SJM)

» formulář "Autentizace (prokázání totožnosti) dražitelů" - SJM:

Autentizace - SJM.docx 
Autentizace - SJM.doc AUTENTIZACE PRO PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ

» formulář "Autentizace (prokázání totožnosti) dražitelů" - podílové spoluvlastnictví s dražícím účtem fyzické osoby:

Autentizace - podílové spoluvlastnictví účet FO.docx 
Autentizace - podílové spoluvlastnictví účet FO.dox 

» formulář "Autentizace (prokázání totožnosti) dražitelů" - podílové spoluvlastnictví s dražícím účtem právnické osoby:

Autentizace - podílové spoluvlastnictví účet PO.docx 
Autentizace - podílové spoluvlastnictví účet PO.dox Vyberte a vyplňte správný formulář podle toho zda jste fyzická či právnická osoba. Další informace naleznete na záložce "Jak se zúčastnit dražby".
 
formát .docx si vyberte, pokud máte verzi Microsoft Office Word 2007 a vyšší - dotazník vyplníte pohodlně jako formulář
formát .doc si vyberte pokud máte verzi Microsoft Office Word 97-2003 - v dokumentu vyplňte informace místo vytečkovaných místDále postupujte podle pokynů popsaných ve formuláři nebo na záložce "Jak se účastnit dražby nebo aukce" !Ve svém profilu můžete mít vícero druhů autentizací, které použijete podle potřeby. Dbejte však na jejich správné zařazení.

Vytvořil tým SOFFITECH s.r.o. www.soffitech.com