zapomenuté heslo | REGISTROVAT

uživatelské jméno
hesloPoužíváte nepodporovaný internetový prohlížeč. Použijte Firefox, Chrome, Operu nebo IE v aktuální verzi.

PROVOZNÍ PODMÍNKY PORTÁLU - PPP

  1        CO UPRAVUJÍ PPP a základní ustanovení o odpovědnosti

1.1       Tyto Provozní podmínky portálu (dále jen PPP) upravují pravidla registrace, užívání služeb internetového portálu www.e-drazby.cz a zprostředkovaných služeb portálem www.e-drazby.cz a jeho mutacemi (jako např. www.aucars.cz  apod.) a také práva, povinnosti a odpovědnost všech kategorií uživatelů, jimiž jsou zejména exekutorské úřady, dražebníci, insolvenční správci, prodávající fyzické či právnické osoby a podobně na straně jedné (dále též Strana nabízející) a dražitelé, licitující účastníci, kupující zájemci a podobně na straně druhé (dále též Strana poptávající) a dále ostatních uživatelů jako jsou veřejnost, jinak ze zákona oprávněných či povinných osob (dále též Ostatní účastníci. Všichni výše jmenovaní budou dále dohromady označováni též jako Uživatelé nebo obecně jakýkoliv jednotlivec náležející do skupiny Uživatelé též jako Uživatel. Pro specifické účely pak můžeme rozlišovat kategorie Uživatele:

a, Registrovaný uživatel - uživatel s vytvořeným a aktivovaným uživatelským účtem vytvořeným přes webové rozhraní pomocí funkcionality "REGISTROVAT", kdy registrovaný uživatel má účet sloužící primárně k získání oprávnění a funkcí sloužících k vyhledávání a k možnosti nákupu nebo vytvoření nabídky k odkupu movitých a nemovitých věcí, jakož i případné jiné formy majetku a práv.

b, Přihlášený uživatel do systému je uživatel, který se přihlásil (zalogoval) do svého uživatelského účtu a má tak po dobu jeho přihlášení k dispozici funkcionality účtu Registrovaného uživatele 

c, Připojený uživatel do jednání, např. do dražby nebo do aukce, je uživatel, který se svým aktivním jednáním připojil do kteréhokoliv typu jednání, jež umožňuje se Přihlášenému uživateli se připojit

d, Připuštěný uživatel je takový uživatel, který splnil podmínky připuštění do jednání, do kterého se jako Přihlášený uživatel připojil

e, Uživatel se zadavatelským účtem je uživatel, který má zpřístupněný účet a funkce ke zveřejnění nabídky formou jemu zpřístupněnými typy jednání. 

Uživatelé uvedení pod písmeny a, až d, jsou uživatelé nebo účastníci na Straně poptávající a uživatelé dle písmene e, jsou uživatelé nebo účastníci na Straně nabízející.

 

1.2       Základním posláním portálu e-drazby.cz je poskytovat prostředí, kde na straně jedné mohou uživatelé ze Strany nabízející nabídnout zejména formou dražby nebo aukce či jiným způsobem jako např. výběrové řízení nebo klasická nabídka prodej majetku či majetkových práv, který mohou na straně druhé uživatelé ze strany poptávající zejména formou účasti v daném typu jednání získat. Podmínky účasti a způsob průběhu dražebního, aukčního či jiného jednání zveřejněného prostřednictvím portálu e-drazby.cz stanovuje vždy a na jejich plnění dohlíží a k jednání účastníky připouští výhradně Strana nabízející nebo jí pověřená osoba a účastníci na Straně poptávající jsou povinni se těmito podmínkami bez výhrad řídit. Podmínky účasti a způsob průběhu dražebního, aukčního či jiného jednání zveřejněného prostřednictvím portálu e-drazby.cz mohou být u každého jednání specifické a musí být vždy popsány na detailu každého jednání v některém z dokumentů uživateli zpřístupněném v sekci "dokumenty" na detailu každého jednání. Jedná se například Dražební vyhlášku, Aukční vyhlášku a podobně a tyto dokumenty mohou být doplněny formou Obchodních podmínek, které rovněž definují celý rámec a podmínky jednání. Každý uživatel je povinen všechny dokumenty přiložené v sekci "Dokumenty" jakož i všechny ostatní informace zveřejněné na detailu jednání si řádně a důkladně prostudovat. Uživatelům je připomenuto, že je neetické a klamavé ujistit svým jednáním stranu nabízející, kdy takové ujištění je nezbytné k připojení se do daného typu jednání, a později uplatňovat výhrady k podmínkám jednání nebo vlastnostem předmětu prodeje. Protože takové pozdější reklamace jsou sice ojedinělé ale jednoznačně účelové a nadlimitně a zbytečně mohou zatížit Provozovatele nebo Poskytovatele nebo uživatele ze Strany nabídky, může být takové jednání být i pod sankcí.

1.3      Odpovědnost provozovatele portálu i poskytovatele portálu za případné škody způsobené Uživatelům či třetím osobám porušením platných zákonů či jinak je vyloučená. Pokud by se ukázalo, že odpovědnost za škody vyloučit nelze, nese provozovatel portálu i poskytovatel portálu odpovědnost za prokázanou škodu maximálně do výše 1,- Kč bez DPH. A to zejména s ohledem na to, že registrace a další funkcionality (s výjimkou několika málo zpoplatněných služeb portálu) jsou poskytovány zdarma. Provozovatel portálu jeho funkčnost i obsah přizpůsobil jak požadavkům ze Strany nabízející tak i ze Strany poptávající a nenese zodpovědnost za případné škody způsobené z jakéhokoliv důvodu včetně užití portálu e-drazby.cz, (a to ani závadným obsahem, závadným průběhem, závadnou dostupností služeb anebo závadnou funkcí portálu) či jinak kterémukoliv z Uživatelů nebo třetí osobě, s čímž každý Uživatel svojí registrací nebo provedením jakéhokoliv jednání či projevu vůle na tomto portále nebo jeho využitím bez výhrad souhlasí. Účastníci ze Strany nabízející i ze Strany poptávající jakož i ostatní Uživatelé jsou povinni zabezpečit, aby dražebním, aukčním či jiným jednáním nedošlo k porušení platných zákonů a předpisů České republiky. Za tímto účelem je každý (zejména Uživatel), kdo takovou skutečnost zjistí, povinen ji ohlásit a nejlépe legitimně doložit (právním či jiným odborným rozborem dané protiprávní skutečnosti) nejlépe e-mailem na info@e-drazby.cz nebo do datové schránky provozovatele portálu: anmsbjj. Všichni Uživatelé svojí registrací na tomto portále nebo provedením jakéhokoliv jednání či projevu vůle na tomto portále nebo jeho využitím výslovně prohlašují a provozovateli portálu deklarují a zavazují se, že nebudou případné jim způsobené škody uplatňovat či nárokovat vůči provozovateli nebo vůči jakémukoliv poskytovateli služeb portálu e-dražby.cz. Poskytovatelem se rozumí obchodní partner Provozovatele, který je oprávněn třetím osobám poskytovat služby tohoto portálu případně jeho mutací.

 

 2        DEFINICE POJMŮ

Dále je provedena definice pojmů, které jsou užity v Provozních podmínkách portálu (PPP), na webové uživateli dostupné části portálu nebo jeho mutací a dále v Souhlasu se zpracováním osobních údajů (SSZOU):

2.1       Provozovatel a Poskytovatel Provozovatelem je právnická nebo fyzická osoba držící licenční práva k provozu či poskytování softwarového řešení portálu na doméně www.e-drazby.cz a také práva k užití této domény k provozu portálu (dále jen portál e-drazby.cz). Provozovatelem portálu je společnost e-drazby.cz s.r.o., IČ 260 14 688, sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, zapsaná pod spisovou značkou C 20207 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.   Poskytovatelem se rozumí obchodní partner Provozovatele, který je oprávněn na základě pověření nebo licence či jiného oprávnění Provozovatele třetím osobám poskytovat služby nebo licenci tohoto portálu případně jeho mutací.   Provozovatel a Poskytovatel může být shodná osoba. 

2.2       Správcem osobních údajů je rovněž společnost e-drazby.cz s.r.o., IČ 260 14 688, sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, zapsaná pod spisovou značkou C 20207 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Správce je registrovaný u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 37097. Podmínky souhlasu se zpracování osobních údajů jsou k dispozici při registraci a také ZDE.  

2.3       Portálem e-dražby.cz  nebo portálem e-drazby.cz nebo souhrnným názvem systém se rozumí souhrn softwarového a hardwarového řešení zejména Serveru a Aplikace ve vlastnictví nebo najaté nebo jiným způsobem držené či užívané Provozovatelem umožňující splnění a dostupnost poslání a služeb které má za úkol nebo v úmyslu Provozovatel či poskytovatel zprostředkovat nebo nabídnout. Portál může být provozován na více doménách s mutačními úpravami, avšak platí, že tyto a veškeré ostatní podmínky uvedené na základní doméně www.e-drazby.cz platí zároveň pro všechny mutace, jimiž jsou např. www.aucars.cz, www.audra.cz, případně další.  

2.4      Uživatelem je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba nebo případně jiná osoba, která/é vstoupila na webové stránky www.e-drazby.cz nebo její mutaci.  

2.5       Dražebníkem je právnická nebo fyzická osoba či osoba konající nebo podnikající na základě zvláštního zákona (např. exekutor dražící podle zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, dražebník dražící podle zákona 26/2000 Sb., apod.), která elektronicky prostřednictvím portálu e-dražby (elektronická dražba) nebo fyzicky na určitém místě (kamenná dražba) pořádá dražbu nebo dražební jednání.  

2.6       Vyhlašovatelem jednání je právnická nebo fyzická osoba či osoba konající nebo podnikající která není Dražebníkem a která vyhlašuje zejména aukční jednání ( potom např. Vyhlašovatel aukce) nebo Jiné jednání, například výběrové řízení (vyhlašovatel výběrového řízení), klasický prodej formou licitace, prodej obálkovou metodou, nabídku prodeje a podobně. Vyhlašovatelem může být vlastník Předmětu Jednání, osoba oprávněná odpovídajícím způsobem nakládat Předmětem Jednání nebo jimi pověřená osoba např. plnou mocí, příkazní smlouvou a podobně. 

2.7       Dražitelem je právnická nebo fyzická osoba či jiná osoba způsobilá nabývat vlastnická případně jiná práva do svého majetku, která se účastní zejména dražebního jednání pořádaného Dražebníkem jako zájemce a činí podání, příhozy nebo nabídky dle Podmínek Jednání.   Licitujícím účastníkem je právnická nebo fyzická osoba či jiná osoba způsobilá nabývat vlastnická případně jiná práva do svého majetku, která se účastní zejména aukčního jednání (Aukce) nebo Jiného jednání pořádaného Vyhlašovatelem jako zájemce a činí podání, příhozy nebo nabídky dle Podmínek Jednání (zejména Aukce) nebo Jiného jednání. Účastníkem v aukci může být i majitel, který se z daného jednání nevyloučil. Pokud to typ jednání (aukce) umožňuje, potom musí být definice tohoto institutu resp. rozsahu práv takového účastníka uvedena v dokumentech přiložených v záložce "Dokumenty" na detailu daného jednání. 

2.8       Jiným účastníkem je osoba, která není Dražebníkem ani Vyhlašovatelem ani Dražitelem ani Licitujícím účastníkem a přesto se chce zúčastnit Jednání. Jiný účastník zpravidla nemůže činit podání, příhozy ani jiné nabídky, zpravidla je jen pasivním účastníkem Jednání, který sleduje jeho průběh. Typickým Jiným účastníkem jsou například oprávněný, povinný, veřejnost, manžel/ka povinného, přizvaný jiný účastníka, jinak zainteresovaná osoba a podobně. Podmínky jednání mohou Jiné účastníky vyloučit anebo stanovit podmínky jejich účasti v Jednání. 

2.9       Dražbou nebo dražebním jednáním se rozumí jednání, kde dražitelé činí podání a jehož výsledkem je přechod vlastnického práva předmětu dražby dle ustanovení příslušného zákona nebo vyhlášky na dražitele, který nabídl nejvyšší nabídku, tedy učinil nejvyšší podání.   Dražby se dělí podle druhu na elektronické, ty se provádějí prostřednictvím internetu nebo jiné elektronické komunikace, tak jako je tomu v našem případě na portále e-drazby.cz, nebo kamenné, které se provádí fyzicky na určitém místě.   Dražbami se rozumí zejména dražby podle zákona, např. podle Zákona o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb.. Další dražbou podle zákona je dražba podle Zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů č. 120/2001 Sb.. a podle vyhlášky č.  149/2013 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů, takovou dražbu na portále označujeme jako Exekutorská dražba.   Aukcí nebo soukromou aukcí se rozumí jednání dle ustanovení NOZ, zejména podle § 1770 zákona č. 89/2012 Sb.. Na rozdíl od Dražeb lze u aukcí sjednat zvláštní postup vedoucí k uzavření kupní smlouvy a mohou tak obsahovat v aukčních dokumentech, v záložce "Podmínky připuštění" a v záložce "Jak se zúčastnit aukce" jinou úpravu než například Dražby. Proto je nutné se vždy detailně seznámit s podmínkami a obsahem v přiložených aukčních dokumentech v záložce „Dokumenty“ na detailu aukce.  Aukčními dokumenty rozumíme zejména Aukční vyhlášku a navazující Obchodní podmínky jakož i případně další dokumenty zveřejněné v záložce "Dokumenty" na detailu jednání, tedy detailu aukce Jiným jednáním rozumíme jednání, které nesplňuje definici Dražby nebo Aukce, např. Výběrové řízení a podobně. Na tato jednání se použijí přiměřeně ustanovení PPP, zejména pak úprava pro aukce. Podmínkami Jiného jednání vždy naleznete v přiložených dokumentech v záložce „Dokumenty“ na detailu daného Jednání. Dražby, Aukce a Jiná jednání označujeme nerozdílně a souhrnně jako Jednání. Uživatel se upozorňuje, že u Aukcí a Jiných jednání nelze spoléhat na očekávání založených účasti v jednání jiných anebo na jiném portále, ale je třeba vždy důkladně prostudovat aukční či jiné dokumenty přiložené  na detailu daného jednání. Například očekávání založené účastí v dražbě nebo dražbách nezle aplikovat na aukce. Ani očekávání založené účastí v jedné aukci nemusí být vždy aplikovatelné na aukci jinou. Je třeba vždy a bezpodmínečně aukční dokumenty přečíst. Dokumenty definující průběh jednání, resp. souhrn práv a povinností z nich vyplývajících, mohou být dále nazvány i jako "Podmínky jednání".

2.10     Elektronická dražba a Elektronická aukce Pro účely portálu e-drazby.cz se rozumí elektronickou dražbou nebo elektronickou aukcí (obojí též Jednání), takové jednání, které je prováděno elektronicky prostřednictvím funkcionalit portálu e-drazby.cz za podmínek určených v Podmínkách Jednání. Je-li kdekoliv na portále e-drazby.cz v něm přiložených dokumentech uvedeno pouze dražba nebo pouze aukce, má se vždy za to, že se jedná o elektronickou dražbu nebo elektronickou aukci s výjimkou označení kamenná dražba nebo kamenná aukce na detailu takového jednání.  

2.11    Dražebními dokumenty se rozumí všechny dokumenty upravující pravidla, průběh a podmínky dražebního jednání (Dražby) jakož i další, které jsou přiloženy v sekci „Dokumenty“ na detailu dané Dražby. Tyto dokumenty mohou obsahovat vlastní definici pojmů, průběhu Jednání a dalšího. V případě rozporu těchto dokumentů s VPP mají přednost a vždy se použijí ustanovení v Dražebních dokumentech.   Aukčními dokumenty se rozumí všechny dokumenty upravující pravidla, průběh a podmínky aukčního jednání (Aukce) jakož i další, které jsou přiloženy v sekci „Dokumenty“ na detailu dané Aukce. Tyto dokumenty mohou obsahovat vlastní definici pojmů, průběhu Jednání a dalšího. V případě rozporu těchto dokumentů s VPP mají přednost a vždy se použijí ustanovení v Dražebních dokumentech.    

2.12     Předmětem Dražby nebo Aukce nebo Jiného jednání se rozumí věc nebo právo nebo soubor věcí a práv, které za Nejvyšší podání může získat Vydražitel či Vítěz aukce, vítěz v pořadí za podmínek uvedených v Podmínkách Jednání do svého vlastnictví.  

2.13     Podmínkami připuštění do dražby nebo aukce jsou soubor požadavků, které musí Uživatel splnit, pokud chce být připuštěn do daného Jednání. Podmínkami účasti v dražbě nebo jiném jednání se rozumí podmínky, které stanovil např. Dražebník nebo Vyhlašovatel aukce vedle nebo nad rámec podmínek pro připuštění Uživatele na Straně poptávající do jednání. Pokud účastník splní podmínky připuštění a nesplní podmínky k účasti, může být z aukce vyloučen. Při splnění podmínek pro připuštění bude Uživatel (není-li z Jednání vyloučen) do Jednání připuštěn bez zbytečného odkladu. Podmínky účasti Jednání musí být uvedeny v detailu Jednání zejména v přiložených dokumentech v záložce „Dokumenty“ v detailu Jednání a podmínky připuštění jsou uvedeny na záložce "Podmínky připuštění" na detailu Jednání.    

2.14     Podmínkami jednání jsou soubor požadavků, kterými jsou upraveny zejména Podmínky účasti v Jednání, průběh Jednání a práva a závazky zejména Vydražitele nebo Vítěze nebo vítěze v pořadí. Tyto podmínky určuje vždy Dražebník nebo Vyhlašovatel aukce či jiná osoba na Straně nabízející a Uživatelé na Straně poptávající jsou povinni je splnit a respektovat. Podmínky Jednání musí být uvedeny v detailu Dražby nebo v přiložených dokumentech v záložce „Dokumenty“ na detailu Jednání, zejména pak například ve vyhlášce a doprovodných dokumentech.  

2.15     Podáním se rozumí učinění konkrétní nabídky v penězích, v případě našeho portálu v korunách českých. Jiné než peněžité plnění není přípustné. Na portále e-drazby.cz jsou podání činěna formou Příhozu.  

2.16     Příhoz je způsob učinění podání, kdy připuštěný uživatel přihazuje určitou částku nad poslední podání, čímž vznikne nové nejvyšší podání. Například pokud chce takový uživatel zvýšit podání ze 120.000,- Kč na 140.000,- Kč, učiní příhoz ve výši 20.000,- Kč.  

2.17     Nejvyšším podáním se rozumí aktuální nejvyšší nebo nejlepší nabídka učiněná v rámci Jednání formou Příhozů. Pokud nikdo z účastníků  neučiní Příhoz, Jednání končí jako neúspěšné bez Vydražitele či Vítěze.  

2.18     Vydražitelem nebo vítězem se rozumí osoba, která vydraží předmět dražby, tedy učinila Nejvyšší podání.  Vítězem se rozumí osoba, která učinila Nejvyšší podání v Aukci nebo v Jiném z pohledu dražení nebo licitace ukončeném jednání, tedy vylicituje předmět Aukce nebo Jiného jednání, případně byla v Aukci či Jiném jednání označena jako vítěz v pořadí.  Speciální úpravou je nevyloučení majitele z aukce a ukončení licitace příhozem majitele, kdy je sice aukce z pohledu licitace ukončena, avšak navazuje lhůta, po kterou může majitel určit vítěze v pořadí. V takovém případě aukční jednání končí uběhnutím lhůty pro využití institutu vítěze v pořadí. Pokud je tento institut využit a je ustanoven vítěz v pořadí, je aukce úspěšná a vítěz v pořadí má stejná práva a povinnosti jako vítěz.

2.19     Služby portálu e-drazby.cz Službami portálu se rozumí všechny služby nabízené nebo zprostředkované Provozovatelem portálu. Hlavní službou je zajištění možností pořádat a účastnit se elektronických dražeb, aukcí a jiných jednání.  

2.20     Serverem se rozumí soubor HW prostředků, na kterých mohou být provozovány internetové služby včetně internetových služeb portálu e-drazby.cz či jeho mutaci. Provozovatel službu Serveru zajišťuje smluvně s další osobou.  

2.21     Aplikací se rozumí soubor SW prostředků, prostřednictvím kterých mohou být provozovány internetové služby včetně internetových služeb portálu e-drazby.cz či jeho mutaci. Provozovatel tvorbu Aplikace zajišťuje smluvně prostřednictvím jiného subjektu - dodavatele.  

2.22     Požadavkem se rozumí úkon učiněný Uživatelem, který žádá prostřednictvím Serveru o změnu nebo zápis nebo smazání či zneviditelnění informace do databáze Aplikace respektive o změnu na portále e-drazby.cz.  

2.23    Připojením uživatele se rozumí spojení Zařízení uživatele prostřednictvím Internetu na Server k Aplikaci. Konektivita Serveru je zajišťována smluvně prostřednictvím jiného subjektu - dodavatele. Uživatel si je povinen zajistit vlastní spolehlivé připojení do internetu!  Selhání spolehlivosti či rychlosti připojení uživatele není selháním systému Poskytovatele.  

2.24    Zařízením uživatele se rozumí HW a SW uživatele prostřednictvím jehož prostřednictvím se připojuje k portálu e-drazby.cz. Uživatel musí mít nainstalovaný nejméně systémem podporovaný internetový prohlížeč. Systém ve většině případů uživatele informuje, pokud používá nepodporovaný typ nebo verzi prohlížeče. Doporučujeme prohlížeče Chrome od Google, Firefox, Internet Explorer v jedené z posledních verzí. Starší verze nebo jiné prohlížeče nemusí správně podporovat programovací kód nebo funkcionality portálu!  

2.25     Úrovní autentizace uživatele se rozumí míra poskytnutí údajů o uživateli a ověření nebo neověření poskytnutých údajů. Portál e-drazby.cz rozlišuje tři úrovně autentizace a,  základní - uživatel vyplnil údaje a úspěšně se zaregistroval a aktivoval svůj účet b, plná - uživatel údaje poskytnuté při registraci stvrdil ověřeným podpisem a vložil tento dokument ve formě autorizované konverze předepsaným způsobem do svého profilu c, speciální - Dražebníci a Vyhlašovatelé mohou požadovat nebo umožnit i jinou formu či obsah autentizace, například datovou schránkou, elektronickým podpisem, kvalifikovaným certifikátem a podobně.  

2.26     Závadný obsah - jedná se zejména o takový obsah, který je v rozporu: a)     s právním řádem České Republiky; b)    s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána; c)     s dobrými mravy anebo se zásadami poctivého obchodního styku. d)    Závadný obsah serveru je též zejména takový obsah, který svou podstatou vykazuje znaky trestného činu podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon, v platném znění, nebo podle jiných předpisů trestního práva, přestupku podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nebo podle jiných předpisů přestupkového práva ČR, správního deliktu podle předpisů správního práva ČR. e)     Závadným obsahem je též takový obsah v příslušné jazykové verzi, který je v rozporu s právním řádem, se zvyklostmi, se soudní judikaturou nebo právními obyčeji daného jazykového teritoria.  

2.27     Oznámení (upozornění) doručené obvyklým způsobem je oznámení uskutečněné písemně na adresu uživatele uvedenou v sekci Váš profil daného uživatele, a to buď poštovní, e-mailovou nebo na mobilní telefon.    

 

3        ZPŮSOB A PODMÍNKY REGISTRACE A AKTIVACE ÚČTU

3.1       Uživatelé se zaregistrují pomocí registračního formuláře, který naleznou po kliknutí na odkaz "REGISTROVAT" na portále www.e-drazby.cz či jeho mutaci. Uživatel je povinen vyplnit údaje pravdivě, úplně a v případě změny je neprodleně aktualizovat.

3.2       Při uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů může být uživateli účet omezen nebo zablokován nebo zrušen. Každý uživatel si může založit samostatně pouze jeden uživatelský účet, tj. registrovat pouze jednou.

3.3       Po registraci obdrží uživatel e-mail s odkazem na aktivaci účtu. Podrobné informace o postupu registrace nalezne uživatel v odkaze "Jak se zaregistrovat".  

 

4        ZPŮSOB A PODMÍNKY ÚČASTI V JEDNÁNÍ

4.1      Uživatelé na Straně poptávky (dražitelé, licitující zájemci, zájemci činící nabídky aj.) se do dražby, aukce nebo jiného jednání (dále též obecně jednání) připojí (přihlásí) v detailu daného jednání. Detailem jednání se rozumí webová stránka, která je určena pouze pro dané jednání (obsahuje specifikaci předmětu jednání, specifikaci samotného jednání a samotné jednání na ní od okamžiku zahájení do ukončení jednání i probíhá). Poté je uživatel povinen splnit Podmínky účasti v Jednání uvedené na záložce „Podmínky připuštění“ na detailu daného Jednání. Po splnění podmínek účasti bude připuštěn do Jednání. U jednání typu dražba a aukce mohou po zahájení jednání připuštění uživatelé činit podání formou příhozů až do okamžiku ukončení Jednání.

4.2       Po ukončení Jednání mohou účastníci v určené době učinit Námitku, pokud ji podmínky průběhu jednání umožňují učinit.

4.3       Do zahájení Jednání může být dané jednání zrušeno nebo odročeno. O tom musejí být přihlášení a zejména připuštění uživatelé informování prostřednictvím e-mailu, prostřednictví portálu, a to Oznámením nebo interní zprávou portálu.

4.4       Podrobné informace o postupu jak se zúčastnit Jednání nalezne uživatel v záložce "Jak se zúčastnit ......." na detailu každého jednání - u dražby například "Jak se zúčastnit dražby".

4.5       Pro činění příhozů (podání) či jiných nabídek je vymezena lhůta nebo čas započetí a čas ukončení Jednání. Podání (nebo jakákoliv jiná aktivita Uživatele, která se projevuje odeslaným požadavkem ze zařízení uživatele) se má za učiněné v okamžiku doručení požadavku na server (portál e-drazby.cz), nikoliv v okamžiku odeslání požadavku Uživatelem ze zařízení uživatele.

4.6       Provozovatel, Poskytovatel i uživatel na Straně nabídky je kdykoliv oprávněn zveřejnit a nechat proběhnout testovací jednání, které je povinen označit jako "Testovací jednání" nebo "Test" a v takovém případě, pokud by náhodou byli připuštěni uživatelé na Straně poptávky, nezakládá výsledek takového testovacího jednání nárok na jakékoliv práva či povinnosti, které by jinak bez tohoto označení vznikly.

 

5        DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE 

5.1       V případě výpadku, závady nebo omezení Serveru nebo Aplikace Provozovatel vyvine veškeré úsilí k co nejrychlejšímu dosažení obnovení internetových služeb.

5.2       V případě, že Provozovatel takové situaci dozví nebo ji naplánuje, je povinen uživatele informovat vhodnou formou. To neplatí v případě odstraňování havarijní situace anebo plánované odstávky mimo časy kdy probíhají Jednání.

5.3       Provozovatel neodpovídá za funkčnost, dostupnost a kvalitu připojení jednotlivých účastníků jejich Zařízeními účastníka na Server nebo do Aplikace, resp. do portálu e-drazby.cz. Provozovatel uživatele upozorňuje zejména na to, že nemůže ovlivnit geografické umístění uživatele, rychlost jeho zařízení ani jeho rychlost připojení do sítě internetu a ani propustnost, rychlost či bezchybnost celkové konektivity zajištěné provozovateli internetu či jeho jednotlivých částí po cestě k Serveru Provozovatele. Proto uživatelům doporučuje učinit projev vůle (nabídku) v daném jednání oprávněnými požadavky jejich včasným zasláním ze zařízení uživatele na Server poskytovatele prostřednictvím poskytované Aplikace. Nabídky učiněná v posledních vteřinách nemusí být na Server doručena v prostředí internetu včas před ukončením daného jednání.

5.4       Provozovatel neodpovídá za rychlost, způsob, pravdivost a spolehlivost doručení Požadavku učiněného Uživatelem na Server. Požadavek se považuje za doručený v čase jeho přijetí Serverem. Pokud uživatel odešle ze svého Zařízení uživatele Požadavek na Server a Server jej obdrží po ukončení času či lhůty vyhrazené pro přijímání takového druhu Požadavku, nebude Požadavek proveden a bude vyhodnocen jako neplatný, i když na Zařízení uživatele byl Požadavek odeslán před ukončením času či lhůty. Požadavek, který byl uživatelem z jím použitého zařízení odeslán později než jiným uživatelem, ale  byl doručen na Server dříve, bude zpracován jako první a má přednost, přičemž pokud je takovým požadavkem podání nebo nabídka, nebude k později doručenému podání nebo nabídky v jednání přihlíženo, ale uživateli, jehož podání nebo nabídka byla doručena později a tom podá systém zprávu. 

 

 

6        DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

6.1       Pokud se uživatel přihlásí do svého uživatelského účtu nebo provede jakoukoliv uživatelskou akci anebo požadavek vždy platí, že souhlasí s PPP a SSZOU. Uživatel je veškerými svými úkony a projevy učiněnými v rámci svého uživatelského účtu vázán a je povinen tyto splnit. V případě porušení ustanovení PPP, může být uživateli uživatelský účet omezen, zablokován nebo zrušen. V případě způsobení škody Uživatelem Provozovateli, může Provozovatel žádat náhradu způsobené škody, a to i v případě škody způsobené třetím osobám.

6.2       Uživatel odpovídá za obsah umisťovaných informací, který nesmí být závadný. Uživatel ponese důsledky, pokud jím vložený obsah bude Závadným obsahem.

6.3       Každý uživatel je povinen si dopředu před jeho použitím ověřit funkčnost portálu a duh funkcionalit ve vztahu k jeho záměrům tak, aby ověřil svoje očekávání. Pokud prostředí portálu e-drazby.cz a jím poskytované služby a funkčnost není schopné zajistit splnění funkční, obsahové, právní a jiné požadavky a očekávání uživatele jako účastníka daného jednání, včetně situace, kdy se provádí podle zvláštního právního předpisu (vyhlášky či zákona), má každý Uživatel povinnost na tuto skutečnost provozovatele portálu e-drazby.cz upozornit a legitimně doložit (právním či jiným odborným rozborem dané protiprávní skutečnosti) nejlépe e-mailem na info@e-drazby.cz nebo do datové schránky provozovatele portálu: anmsbjj. Uživatel je oprávněn se připojit (přihlásit) jen a pouze k takovému jednání, u kterého s druhem funkcionalit, obsahu a právní i jiné legitimností jednání bez výhrad souhlasí. Pokud by provedením (uskutečněním) takového Jednání došlo k porušení jakéhokoliv právního předpisu, nesmí Uživatel ze Strany nabízející takové Jednání vyvolat (zveřejnit jej) a Uživatel ze strany poptávající se ho nesmí zúčastnit (přihlásit se do něj).

6.4       Uživatel má povinnost nahlásit e-mailem na info@e-drazby.cz nebo do datové schránky provozovatele portálu: anmsbjj jím zjištěnou nefunkčnost nebo závadu zjištěnou u Služeb poskytovaných portálem e-drazby.cz.

6.5       Uživatelé se zavazují, že se zdrží takového chování a užití prostředků, které by umožňovali nebo byly určeny k získání neoprávněné výhody nebo neoprávněného poškození jiného Uživatele nebo Provozovatele či jiné strany. Za neoprávněnou výhodu se nepovažuje použití institutu vítěze v pořadí nebo institutu nevyloučení majitele z aukčního jednání, či jiná úprava aukčního jednání, která je obsažena v dokumentech přiložených v záložce (sekci) „Dokumenty“ na detailu daného aukčního jednání.

6.6       Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu PPP. V případě jejich změny musí Provozovatel zveřejnit nové PPP na portále e-drazby.cz na stejném místě.  Účinnosti nabývají nové PPP dnem jejich zveřejnění na dražebním portále e-drazby.cz, není-li uvedeno jinak. Na již zveřejněné nebo probíhající Dražby se i přes účinnost nových PPP vztahují původní PPP účinné v okamžiku jejich zveřejnění.

 

Datum účinnosti těchto PPP: 29.10.2016

 

 

 

Vytvořil tým SOFFITECH s.r.o. www.soffitech.com