zapomenuté heslo | REGISTROVAT

uživatelské jméno
hesloPoužíváte nepodporovaný internetový prohlížeč. Použijte Firefox, Chrome, Operu nebo IE v aktuální verzi.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ na webové stránce https://www.e-drazby.cz nebo jakékoliv podstránce či mutaci tohoto webu a odesláním tohoto souhlasu a mých mnou uvedených osobních údajů kliknutím na políčko „Registrovat“ tamtéž, provedenými poté, co jsem se seznámil/a také s níže uvedenými Informacemi o zpracování osobních údajů a poučením ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., souhlasím s tím, aby tyto mé osobní údaje v rozsahu, v jakém jsem je uvedl/a v registračním formuláři na webové stránce https://www.e-drazby.cz na odkaze REGISTROVAT či na jiné mutaci tohoto webu (např. www.aucars.cz, www.promoaukce.cz, www.drazbomat.cz apod.) byly použity správcem a zaškrtnutím pole rovněž stvrzuji, že jsem se s podmínkami zpracování osobních údajů seznámil/a a výslovně s nimi souhlasím.

 

Dále souhlasím, aby moje osobní údaje byly zpracovávány společností e-drazby.cz s.r.o., IČ 260 14 688, sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové,  zapsané pod spisovou značkou C 20207 vedené u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „správce osobních údajů" nebo jen "správce“) a aby byly moje osobní údaje coby registrovaného uživatele portálu e-dražby.cz použity zejména za těmito účely:

 

i) provedení registrace jako uživatele portálu e-dražby.cz

ii) zprostředkování těchto uživatelem uvedených osobních údajů třetím stranám, které na portálu e-dražby.cz nabízejí movitý i nemovitý majetek (věci), služby či jiné hmotné či nehmotné majetky k prodeji (zejména práva či povinnosti) nebo jiné formě zcizení formou dobrovolné nebo nedobrovolné dražby či aukce, prodejem, výběrovým řízením, obálkovou metodou nebo jiným způsobem podobným dražbě a to podle příslušných předpisů a zákonů, anebo třetím stranám, které zajišťují nebo nabízejí související, doplňkové nebo komplementární služby k výše uvedenému,

iii) pro účely zasílání obchodních sdělení správcem nebo provozovatelem portálu e-daržby.cz uživateli a za účelem nabízení dalších obchodů a služeb zřízený, provozovaných nebo zprostředkovávaných správcem či provozovatelem portálu e-daržby.cz, či jeho obchodních partnerů, přičemž je možné zasílat obchodní sdělení i všech subjektů uvedených v předchozím bodě ii),

a to až do odvolání (nebo zániku) tohoto souhlasu Souhlasím i s využitím své elektronické adresy a telefonního čísla pro potřeby šíření tzv. obchodních sdělení podle zvláštního právního předpisu či jiných sdělení;

iiii) pokud bude osoba správce odlišná od osoby provozovatele či poskytovatele portálu, může správce poskytovat osobní údaje osobám uvedeným v i) až iii) prostřednictvím provozovatele portálu e-dražby.cz.

Prohlašuji, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a že ohledně nich jsem oprávněn/a tento souhlas udělit. Zavazuji se, že nahlásím bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních údajů, která případně nastane. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji po zralé úvaze a na základě svobodné vůle. Souhlasím s tím, že záznam o poskytnutí tohoto souhlasu provedený automatizovaně v elektronických systémech správce osobních údajů bude sloužit jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu.

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, jakož i k dodatečně sděleným informacím v mém registrovaném profilu nebo prostřednictvím něj poskytnutým, a to na dobu neurčitou, až do odvolání tohoto souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem by/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

 

Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.
(dále jen „Zákon“)

Správce Vás tímto informuje o následujících skutečnostech:

  1. nejste povinen/a správci osobních údajů poskytnout jakékoliv údaje o své osobě ani souhlas s jejich zpracováním a jste oprávněn/a toto odmítnout, poskytujete-li jakékoliv osobní údaje a/nebo souhlas s jejich zpracováním, činíte tak zcela dobrovolně;
  2. poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat na adrese sídla správce osobních údajů, a to v celém rozsahu nebo jen částečně; pokud dojde k odvolání souhlasu, vyhrazuje si správce nebo provozovatel portálu e-dražby.cz zrušit nebo omezit Vaši registraci na portále.
  3. zpracování Vašich osobních údajů bude po uplynutí doby, na níž jste souhlas se zpracováním osobních údajů poskytl, nebo po zániku tohoto Vašeho souhlasu (při zohlednění rozsahu Vašeho eventuelně odvolání tohoto poskytnutého souhlasu) bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno, pokud správce osobních údajů nebude oprávněn či povinen v něm pokračovat z jiného titulu; pokud k tomu dojde vyhrazuje si správce nebo provozovatel portálu e-dražby.cz zrušit nebo omezit Vaši registraci na portále.
  4. Vaše osobní údaje budou zpracovány automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty;
  5. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány prostřednictvím elektronického systému e-drazby.cz nebo zaměstnanců správce osobních údajů, Vaše osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě;
  6. máte právo přístupu ke svým osobním údajům; na základě Vaší písemné žádosti je Vám správce osobních údajů jednou za kalendářní rok povinen bezplatně poskytnout informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace;
  7. máte právo, domníváte-li se, že správce osobních údajů nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem: 

-  požádat správce osobních údajů nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby správce osobních údajů nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; správce osobních údajů nebo zpracovatel jsou povinni neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li Vaše žádost shledána oprávněnou.

  1. máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem nebo stížností, pokud správce osobních údajů nebo zpracovatel nevyhoví Vaší žádosti podle předchozího odstavce, můžete se na tento úřad obrátit i přímo.

 

Rovněž do odvolání souhlasím, aby mi byla zasílána obchodní sdělení, týkající se portálu e-dražby.cz, novinek, nových služeb a služeb poskytovaných prostřednictvím provozovatele nebo služeb zprostředkovaných provozovatelem pro třetí osoby. 

 

  

 

Vytvořil tým SOFFITECH s.r.o. www.soffitech.com